เปิดอัตราค่าบริการ แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม เริ่มต้น 20 บาท

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม

แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เผยแพร่ออกมา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร ไม่เกิน 7 คน หรือ “แท็กซี่มิเตอร์ ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่น

กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครให้มีความเหมะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 (1)(ข) 3) ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้าง โดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “สัมภาระ” หมายความว่า สินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการบรรจุกล่อง กระเป๋า มัดรวม หรือบรรจุหีบห่อ และที่มิได้มีการบรรจุแต่มีขนาด ปริมาณ ความกว้าง ความสูง เกินกว่าเป็นสัมภาระติดตัว แต่มิให้หมายความรวมถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์ส หรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า

สัมภาระติดตัว” หมายความว่า สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสารระหว่าง การเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลัง และให้หมายถึงของใช้ส่วนตัว ที่ติดตัวคนโดยสารด้วย

ข้อ 3 ค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้กำหนด ดังนี้

3.1 การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใด ด้านหนึ่งเกินกว่ายี่สิบหกนิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

3.2 การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใด ด้านหนึ่งไม่เกินยี่สิบหกนิ้วเกินกว่าสองชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป ในอัตราชิ้นละ ไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้ ไม่นับรวมกับสัมภาระตาม (1)

3.3 การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจ พวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ห้าสิบนิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

3.4 การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ห้าสิบนิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

4. การวัดขนาดของสัมภาระ มิให้วัดล้อหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่รวมคำนวณ เป็นขนาดของสัมภาระด้วย

5. การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้เรียกเก็บได้ในกรณี การจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการ ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนท การรับจ้าง

6. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร

สรุป แท็กซี่เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม เท่าไหร่?

การเรียกเก็บบริการในครั้งนี้ เป็นการบวกเพิ่มค่าสัมภาระ 4 รายการ เริ่มต้นชิ้นละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท และให้เรียกเก็บได้ในกรณีการเรียกแท็กซี่จากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิเพื่อไปที่หมาย และการเรียกจากที่อื่น เพื่อไปสนามบินเท่านั้น โดยให้คนขับแจ้งอัตราค่าบริการเพื่อเป็นที่รับทราบ ก่อนการขับรถ

โดยสัมภาระในที่นี้ หมายถึง สินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ ที่ไม่สามารถถือติดตัวได้ ต้องทำการเก็บบรรทุกท้ายรถ แต่ไม่รวมถึงรถเข็น หรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า เป็นต้น

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general