สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินให้กู้สูงสุด 50 ล้านบาท

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ธนาคารออมสินปฏิวัติวงการ เปิดตัวสินเชื่อล่าสุด “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” ให้ผู้ประกอบการ SMEs เอาที่ดินมาเป็นหลักประกันกู้เงินกับธนาคารออมสิน ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนสุดๆ โดยทางธนาคารออมสินตั้งใจช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบอย่างการขายฝากที่ดิน โดยวงเงินให้กู้สูงสุด 50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ชำระเงินต้นภายใน 3 ปี กู้ง่ายไม่ดูภาระผู้กู้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ

2. เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2563

ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ข้อดีของสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

  • ไม่ดูภาระผู้กู้
  • ไม่วิเคราะห์รายได้
  • ให้กู้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี
  • กู้ได้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท

อ่านรายละเอียด “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” เพิ่มเติมได้ที่ : https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNES/

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general