สินเชื่อไทรทอง ธนาคารออมสิน สำหรับแพทย์ พยาบาล กลุ่มวิชาชีพ 2563

สินเชื่อไทรทอง ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทอง ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทอง ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์ ระยะยาว วงเงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท ผ่อนชำระได้นาน 25 ปี สามารถกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอุปโภค บริโภค เช่น เพื่อเป็นทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลในยามป่วยไข้ ซื้อยานพาหนะ ท่องเที่ยว หรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อไทรทอง

กรณีที่ผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และผู้กู้ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 • ปีที่ 1 … 4.00%
 • ปีที่ 2 … 5.00%
 • ปีที่ 3 … MRR ตลอดอายุสัญญา
  **อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารปัจจุบันเท่ากับ 6.245% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาชำระเงินคืนต้องไม่เกินอายุ 65 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

จำนวนวงเงินให้กู้ สินเชื่อไทรทอง

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

หลักประกันสินเชื่อไทรทอง

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

(2) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

(3)  มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000  บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

(2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้วงเงิน ไม่เกิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้วงเงิน เกิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

สินเชื่อไทรทองแพทย์

สินเชื่อไทรทอง สำหรับ แพทย์ พยาบาล

สำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ จำนวนวงเงินให้กู้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ย เงินกู้ สินเชื่อไทรสำหรับกลุ่มวิชาชีพ

คลิ๊กดูได้ที่นี่ >>อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อไทรทอง

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี

หลักประกัน

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับผู้กู้

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

 • หลักทรัพย์อื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นของสินเชื่อไทรทอง อเนกประสงค์ ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general