สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ธนาคารออมสิน สินเชื่อ SMEs ธุรกิจการท่องเที่ยว 2563

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ออมสิน

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ออมสิน

โครงการสินเชื่อสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ออมสินช่วยเหลือ SMEs ภาคการท่องเที่ยว เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิเช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว ธุรกิจบริการที่พัก ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา

  • ผู้ประกอบการ  SMEs  ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ  Supply Chain  เช่น  ร้านอาหาร  ธุรกิจสปา  นวดแผนไทย  รถรับจ้างนำเที่ยว  เกสต์เฮ้าส์  โฮสเทล  ฯลฯ
  • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19
  • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี
  • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ  และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้  เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่  และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน  เสริมสภาพคล่อง
  • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม  5,000  ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ  500,000  บาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ออมสิน

ร้อยละ  3.99  ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

ระยะเวลากู้ยืม

ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน  5  ปี  โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด  1  ปี

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  2563  หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน  6  เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SMEs Call Center โทร 02-299-8899 หรือคลิ๊กเพื่อสมัครสินเชื่อออมสิน >> https://www.gsb.or.th/gsb_smes/prsmestrv/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general