ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ 15 ตค. 63

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อเวลาตีสี่ ของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร มีใจความดังนี้

โดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วน วุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่า มีการกระทำที่มีความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐ หรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบาง

กรณีนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้มีการยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที เพื่อให้มีการปฏิบัติตามฎหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความมาตรา 5 และ 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 นายกรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รายละเอียดของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อาศัยความในมาตรา 9 และ มาตรา 11 วรรค 2 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยออกข้อกำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. ห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุม หรือมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หรือกระทำการยุยง ไม่ให้เกิดความสงบเรียบร้อย
  2. ห้ามเสนอข่าว, จำหน่าย, หรือ ทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือพิมพ์, สิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
  3. ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ หรือให้ใช้เส้นทาง คมนาคมหรือยานพาหนะ โดยมีเงื่อนไขตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด
  4. ห้ามใช้, เข้าไป หรืออยู่ในอาคาร รวมไปถึงสถานที่ดๆ และ ให้ออกจากอาคารหรือสถานที่ใดๆทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด
  5. การดำเนินการตามข้อ 1-4 หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะทำการกำหนด เงื่อนไขรวมไปถึงระยะเวลา ในการปฎิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไข ในการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเห็นสมควร เพื่อไม่ให้มีการปฎิบัติที่ก่อให้กิดความเดือดร้อนแก้ประชาชนเกินสมควรกว่าเหตุ
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general