ธกส ปล่อย เงินกู้ สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

สินเชื่อธกสพอเพียงเลี้ยงชีพ

สินเชื่อธกสพอเพียงเลี้ยงชีพ

สินเชื่อธกส. พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ที่เดินทางกลับสู่ภูมิเนา ได้มีเงินทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งอาชีพการเกษตร อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ เช่น การขายของออนไลน์ ขายอาหารตามสั่ง ขายของรถเข็น ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านซ่มรถยนต์ จักรยานยนต์ ร้านนวดแผนโบราณ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 และหรือปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่

ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธ.ก.ส. มาก่อน (กรณ๊ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิมของธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

การชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 ร้อยละ 0 ต่อปี
เดือนที่ 4 เป็นต้นไป MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดสินเชื่อธกส. ได้ที่ โทร. 02 555 0555

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general