เช็กเลย! ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการคลัง มอบให้ประชาชน มีอะไรบ้าง

ของขวัญปีใหม่กระทรวงการคลัง
ของขวัญปีใหม่กระทรวงการคลัง
ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 นี้ กระทรวงการคลัง จัดชุดใหญ่่ มอบของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนคนไทย นี้มีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 1. ธนาคารออมสิน
1) มอบเงิน 500 บาท ให้ลูกค้าประวัติดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่มีประวัติ NPLs ระยะเวลา ธ.ค. 63 – ม.ค. 64
2) เพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน Digital “ฉลองปีใหม่ 2564” 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท รวม 20 ล้านบาท ออกรางวัลเดือนม.ค. – ก.พ. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 2. ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1) โครงการชำระดีมีคืน โอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่
– ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รายละไม่เกิน 5,000 บาท
– ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท
2) โครงการลดภาระหนี้ สำหรับหนี้เงินกู้ NPLs หรือ มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน คืนดอกเบี้ยให้แก่
– ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
– ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ ชิ้นที่ 3. ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1) กลุ่มที่ 1 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ประวัติการชำระดี 48 เดือน และชำระเงินค่างวดผ่านแอปฯ GHB ALL ในเดือน ก.ย. – ธ.ค. 63
2) กลุ่มที่ 2 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 500 บาท ไม่เกิน 100,000 ราย สำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นผู้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 สมัครใช้งานแอปฯ GHB ALL และผูกบัญชีเงินฝากเดือนส.ค. – ก.ย. 63 และชำระเงินค่างวดผ่านแอปฯ GHB ALL ในเดือน ก.ย. – ธ.ค.63 โอนเงินตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 4. ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว.)
1) เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ตามหลักเกณฑ์ฯ 3 โครงการ
2) โครงการ “จ่ายดี มีเติม” สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา และมีประวัติชำระหนี้ดีถึง 31 ธ.ค. 63
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 5. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
– จัดสรรการผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยขออนุมัติประนอมหนี้ครั้งแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4
– ช่วยลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ประกันชดเชยที่มีศักยภาพ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ผ่อนชำระค่างวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยปกติ (ผ่อนชำระภายใน 5 ปี)
– ช่วยลดค่างวดผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ผ่อนชำระค่างวด ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
1) ด้านสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก สามารถยื่นขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน
2) รับประกันการส่งออก สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่จำนวน 100 รายแรก จะได้รับฟรี ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ ธนาคารผู้ซื้อ และผู้ซื้อสินค้า 1 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
ลูกค้าที่ขอใช้บริการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญาและค่าประเมินหลักประกัน
ลูกค้าทั่วไป จะให้อัตรากำไรพิเศษในเดือนม.ค. 64 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 8. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2
1) ผู้ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับคนละ 500 บาท วันที่ 1 ม.ค. 64 ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
2) ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน ได้รับคนละ 3,500 บาท ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 9. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ภาครัฐช่วยค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.- มี.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 10. ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 11. สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรค COVID-19 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ซื้อกรมธรรม์ได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 12. ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64
ของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 13. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดทำไมโครไซต์ Start to Grow (www.sec.or.th/starttogrow) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นในการระดมทุนสำหรับ SMEs , Start-Up และประชาชนที่สนใจ ขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านคลินิกระดมทุน เปิดใช้งานไมโครไซต์ แล้วตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อ 1 ติดต่อ ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115
ข้อ 2 ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 หรือ 1593
ข้อ 3 ติดต่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
ข้อ 4 ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือ 1357
ข้อ 5 ติดต่อ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999
ข้อ 6 ติดต่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700
ข้อ 7 ติดต่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือ 1302
ข้อ 8 ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ข้อ 9 ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697
ข้อ 10 ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3512 3509 3529 3525
ข้อ 11 ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 02 016 4888 กด 9
ข้อ 12 ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 หรือ 1186
ข้อ 13 ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 02 033 9999 หรือ 1207
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general